THE RULES of ABSTRACT
1- In Turkish abstract, please obey the rules of the last guides of The Turkish Language Institution.
2- The presentations have to be presented / printed anywhere yet.
3- The presentation time is limited to 15 minutes. Also, there is a question section will be devoted for 5 minutes.
4-During the symposium, there is an appropriate environment for presentations. If the participants of symposium want an exceptional device, the participants will have to notify that to secretaria of symposium issascongress@gmail.com
5- The presentations have to be prepared to A4 paper, in the margins of 2.5 cm from top to bottom and left to right. Fullpaper of presentations is limited to 15 pages.
6-  The headline of presentaions have to be prepared as  “Times New Roman”, 12 points, bold, single line spaced and centered on the page.
7- The writer(s) of presentation has to be notified their address(es), workpalace and mail in the bottom of the first page with the characters of “Times New Roman” and 10 points.
8- The abstracts of presentations that 200-250 words (English) prepared as above may be submitted toissascongress@gmail.com in accordance with the draft below:

​Presentation Title:

Autor:

Presentation Abstract:

Key Words:

BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
1- Türkçe bildiri özetlerinde Türk Dil Kurumunun son baskı “Yazım Kılavuzu”na uyulmalıdır.
2- Bildiri, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede sunulmamış olmalıdır.
3- Sunum süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bunun dışında 5 dakika soru cevap bölümü için ayrılacaktır.
4- Sempozyum süresince sunum için uygun ortam bulunacaktır. Katılımcılar sunumlarında kullanmak istedikleri diğer araçları önceden sempozyumun issascongress@gmail.com sekreterya adresine bildirmelidirler.
5- Bildiri metni A4 kâğıda soldan, sağdan, üstten, alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Bildiri tam metinleri 15 sayfayı (şekil, tablo vb. dâhil) geçmemelidir.
6- Bildiri Başlığı, “Times New Roman” yazı karakterinde, tümü büyük harf, “12 punto” ve kalın olarak tek satır aralığı ile sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır.
7- Bildiri başlığının altına bildiri sahibi, görevli olduğu kurumu ve mail adresi Times New Roman 10 punto büyüklüğünde belirtmelidir.
8- Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan 200-250 kelimelik özetler (Türkçe ve İngilizce) aşağıdaki taslağa uygun olarak  issascongress@gmail.com elektronik posta adresine gönderilebilir.

Bildiri Başlığı:

Yazar:
Bildiri Özeti:
Anahtar Kelimeler: